Grundlag / Vedtægter

Vedtægter

For

Foreningen Folboholm Vest

 

  

§ 1. Navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Foreningen Folboholm Vest (FFV).

1.2 Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.          

 

§ 2. Formål  

2.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art for de i foreningens område beliggende ejendomme.

2.2 Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder at fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

2.3 De af generalforsamlingen godkendte bestemmelser til gennemførelse af ovennævnte foreningsformål, er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

2.4 Foreningen er forpligtiget til jfr. lokalplan 219 § 10 stk. 10.2 at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg indenfor delområde V.

2.5 Foreningens bestyrelse kan fastlægge et ordensreglement, der skal godkendes på en generalforsamling med mindst ¾ flertal af de fremmødte medlemmer, og som træder i kraft den dato, det udsendes til medlemmerne.

 

§ 3. Medlemmer

3.1 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde beliggende i delområde I og II (Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget), jfr. lokalplan 219, tinglyst d. 8. august 2000. Medlemskab er pligtmæssigt.

3.2 Alle grundejere i delområde I og II, jfr. Lokalplan 219, opretter en forening, med egen bestyrelse og egen økonomi med det formål, sammen med boligselskabet og andelsboligforeningerne at vedligeholde delområde V.

3.3 Foreningen Folboholm Vest, er forpligtet til at være medlem af den fælles grundejerforening – Grundejerforeningen Folboholm, samt til at deltage i grundejerforeningens beslutninger om drift og vedligeholdelse af lokalplanens delområde V samt påtale af forhold, der henhøre under grundejerforeningens ordensreglement.

 

 

§ 4 Overdragelse af grund/bolig

4.1 Når et medlem overdrager sin grund eller bolig eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han/hun fra overdragelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod foreningens formue.

4.2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor forening, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne.
 
4.3 Både den tidligere og den nye ejer er forpligtiget til at anmelde ejerskiftet til foreningen, jfr. § 4.2 og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og adresse, samt parcellens matrikelnummer og sælgers fremtidige adresse.

 

§ 5 Hæftelser

5.1 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke for foreningens forpligtigelser.
 
5.2 I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også gælder for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
 
5.3 Ved foreningens oprettelse kan bestyrelsen fastlægge et indskud for hver grund, der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling.
 
5.4 Hvert medlem betaler, for hver grund han/hun/de ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet fastsættes på basis af kommunens ansættelse af driftenheder til spildevand. For parcelhuse svare det til en enhed pr. bolig. Institutioner og erhvervsejendomme betaler svarende til en enhed for hver påbegyndt 800 m2 meter grundareal. Dog betales der minimum for 3 driftenheder for hver ejendom/grundareal, der er udlagt til sådanne formål mellem Hyrdebakken og Dråbyvej, og uanset antallet af enheder har hver ejendom kun én stemme jfr. pkt. 6.8
 
5.5 Bestyrelsen fastlægger kontingentet ud fra årlige budgetter, som godkendes på den årlige generalforsamling.
 
5.6 Indbetaling af kontingent skal ske senest den måned, der følger efter generalforsamlingen. Indbetalingen skal ske til foreningens bank, Sparekassen Kronjylland konto nr. 9360 – 0005933595.
 
5.7 Er et medlem i restance mere end en måned kan beløbet overdrages til inkasso og inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 dage at berigtige restancen. Sker betalingen senere pålægges et rykkergebyr på kr. 100. Rykkere og gebyrer fremsendes i henhold til rentelovens § 9 a og § 9 b.
 
5.8 Er restancen ikke indbetalt 8 dage før en generalforsamling, fortabes valgbarhed samt retten til at deltage i generalforsamlingen.

 

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af marts i lokaler som bestyrelsen udpeger. Foreningens medlemmer indkaldes skriftligt med en måneds varsel. Ved generalforsamlingen medbringer kassereren en liste over de medlemmer, der har betalt kontingent til bestemmelse af medlemmets møderet/stemmeret. Der udfærdiges en liste over stemmeberettigede medlemmer i h.t. § 6.9. Det påhviler hvert medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseændring.
 
6.3 Dagsordnen fastlægges af bestyrelsen og skal fremgå af indkaldelsen.
 
6.4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og endelig dagsorden gøres bekendt for samtlige medlemmer en uge før generalforsamlingen.
 
6.5 Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
 
6.6 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

     1. Valg dirigent.

     2. Valg af referent.

     3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.      

     4. Godkendelse af årsrapport/regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

     5. Indkomne forslag.

     6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og årskontingent.

     7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal).

     8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Den suppleant der får flest stemmer er første suppleant. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

     9. Valg af revisor

     10. Valg af revisor suppleant.

     11. Eventuelt. Forslag kan ikke sættes under afstemning.

6.7 Den valgte dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

6.8 Hver husstand har én stemme jf. § 5.4. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.
 
6.9 Stemmeafgivning ved fuldmagt kræver en skriftlig fuldmagt, jfr. pkt. § 6.8. Hvert medlem kan ikke afgive stemme iht. fuldmagt for mere end en bolig.
 
6.10 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal jfr. dog § 8.1 Beslutninger truffet på generalforsamlingen er forpligtigende for alle grundejere. Referenten skriver et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og formand. Referatet skal udsendes til alle medlemmer senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.

7.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frister som ordinær generalforsamling og kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt.

Der kan også indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis ¼ af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden.

Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordnen nægtes behandlet.

 

§ 8 Ændringer der kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

8.1 Beslutninger, der vedrører anvendelse af fællesarealer, ændringer af vedtægter, ordensreglement, ekstrabevillinger udover det, der er nødvendigt til administration, opkrævning af yderligere indskud fra medlemmerne samt optagelse af lån, kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Er der ikke fremmødt 2/3 af de stemmeberettigede, men forslaget godkendes med 2/3 af de fremmødte, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. § 7.1, og forslaget kan da godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredje mand, kan dog kun ændres ved enstemmighed blandt samtlige medlemmer.

8.2  Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det, der er nødvendigt til administration, opkrævning af yderligere indskud fra medlemmerne samt optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 

§ 9 Bestyrelsen

9.1 Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.
 
9.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer afgår i ulige år ved hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen opstiller/udpeger én kandidat og én suppleant til GF`s bestyrelse.
 
9.3 Ved første generalforsamling i forbindelse med stiftelsen vælges 3 af bestyrelsesmedlemmerne kun for et år.
 
9.4 Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i stedet for.
 
9.5 Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
 
9.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udpege en ekstern forretningsfører. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§ 10. Ledelse

10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og varetagelse af dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m. v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af de fælles anlæg.
 
10.2 Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Der udfærdiges referat af beslutninger på mødet. Referatet fremlægges og underskrives af de fremmødte fra bestyrelsen senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referaterne samles i en protokol.
 
10.3 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der bl. a. kan indeholde uddelegering af nærmere fastsatte opgaver til forskellige udvalg, valgt blandt foreningens medlemmer.
 
10.4 Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag hvis han/hun er inhabil.
 
10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer giver møde.

10.6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 11. Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og kassereren i forening.

 

§ 12. Revision og regnskab

12.1 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleanter blandt foreningens medlemmer. Genvalg kan finde sted.
 
12.2 Revisorerne gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet anførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres bemærkninger til bestyrelsen.
 
12.3 Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.
 
12.4 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Dog løber første regnskabsår fra foreningens stiftelse frem til 31. december 2011. Regnskabet skal tilstilles revisoren inden d. 31. januar det følgende år og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at regnskabet med revisorpåtegning kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

 

§ 13. Ind- og udbetalinger.

13.1 Medlemmernes indbetaling foretages til den af kassereren oplyste konto i det af bestyrelsen valgte pengeinstitut. På kontoen kan kun hæves af kassereren sammen med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1000 kr. Bestyrelsen kan tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, en ulykkesforsikring eller kautionsforsikring og en arbejdsskadeforsikring hvis det bliver påkrævet. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

 

§ 14. Særlige bestemmelser.

14.1 Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 15. Deklarationer og kommunale vedtægter.

15.1 Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

 

§ 16. Foreningens opløsning.

16.1 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de love om vedtægtsændringer gældende regler.

Foreningens formue skal tilfalde medlemmerne på tidspunktet for foreningens opløsning eller andre foreninger, som overtager foreningens virke.

 

§ 17. Godkendelse m.v.

17.1 Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling d. ? marts 2011.

 

 

Niels Iver Møller                         Henrik Brohus                           Henrik Thomsen

Formand                                     Næstformand                             Kasserer

 

 

Torben Dam Larsen                  Holger Hansen

Bestyrelsesmedlem                  Bestyrelsesmedlem 

 

 

Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK