Referat fra Foreningen Folboholm Vest’s (FFV) seneste bestyrelsesmøde

Referat fra Foreningen Folboholm Vest’s (FFV) bestyrelsesmøde 05.02.2018 på Hyrdebakken 7.

Deltagere:
Formand Klaus Mårslet Pedersen, KMP.
Næstformand Michael Winther, MW
Kasserer Niels Iver Møller, NIM.
Medlem Lenette Schau. LS
2. suppleant Ruth Bach. RB
Medlem Holger E. Hansen, HEH
 
Afbud: 1. suppleant Mette Gammelgaard, MG.
 
Valg af dirigent:
NIM blev valgt som dirigent.
 
Valg af referent:
HEH blev valgt som referent.
 
Godkendelse af referat:
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde 07.02.2017 samt generalforsamlingen den 23. marts 2017 blev godkendt og ført til protokol.
 
Ad Hoc dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Siden sidst (Drift, Bestyrelsemøder, Beslutninger m.v.).
4. Andre emner. (Aducco, Veje , Parkstier, Snerydning, Trappe)
5. Nabohjælp og Skilte.
6. Galgebakken nyt v. HEH.
7. Nyt fra GF. ved HEH.
8. Forslag til generalforsamling.
9. evt.
 
Ad 3. Siden sidst (KMP):
Der har fra sidste generalforsamling 23. marts 2017 og til dette bestyrelsesmøde ikke været behov for yderligere bestyrelsesmøder. Driften herunder økonomi, kontingenter, forsikringer m.v. kører planmæssigt. Firmaet Bricksite der hidtil har hostet vor hjemmeside gratis har dog varslet en udgift på kr. kr. 34,- pr.md.
 
Ad 4. Andre emner (KMP):
• Rafn og Søn har i sin tid foranlediget udbetaling af for meget betalt ejendomsskat i slutningen af 2015 til de 28 af 33 enheder, der er i kvarteret. Samtidig fik vi sat i udsigt at advokatfirmaet Adduco ville fortsætte med at undersøge om der var begrundelse for at tilbagebetale et yderligere beløb for perioden 2005 - 2008. Sagsbehandlingstiden ville være 1 – 2 år fra 2015. Adduco oplyser at de nu har opgivet sagen uden at begrunde det nærmere.
• Forholdene omkring vintervedligeholdelsen af vore 3 stikveje blev kort diskuteret og der blev ikke fundet anledning til at ændre noget her. Snerydning er stadig den enkelte grundejers ansvar. Bestyrelsen henviser således fortsat til kommunens regler for private fællesveje veje her: https://www.syddjurs.dk/borger/veje-og-trafik/vinterberedskab/private-grundejers-ansvar
Ved voldsomme snemængder der medfører problemer med kørsel på stikvejene kan bestyrelsen efter behov foretage tilkald hos lokale firmaer der udfører snerydning.
• Der blev talt om etablering af en budgetpost for hel eller delvis øremærkning af årets resultat (budgetoverskud) til fremtidig vejvedligeholdelse. Beslutningen lægges over til den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.
• Stier i parken er er ved at gro til med græs. Bestyrelsen vil henvende sig til den ansvarlige grundejerforening GF herom
• Trappen i fredskoven er sunket i nordsiden og skal på et tidspunkt rettes op. Bestyrelsen har bedt foreningen GF om at undersøge hvem der har vedligeholdelsespligten her.
 
Ad 5. Nabohjælp. Skilte? :
Der er opsat et Nabohjælp skilt op for Hyrdevænget som p.t har et godt nabohjælper netværk. Da der også er ved at være gode nabohjælp netværk på de øvrige veje har bestyrelsen besluttet sig til at opsætte 2 yderligere skilte ved indgangen til Hyrdedalen og Hyrdebakken. Bestyrelsen håber at det vil opfordre yderligere til at flere grundejerne tilslutter sig vejens netværk. Skiltene er på lager men opsætningsarbejdet afventer bedre vejr.
 
Ad 6. Galgebakken no 11 (HEH):
Uniq huse har købt grunden Galgebakken 11 af Syddjurs Kommune og der er derfor vedtaget en lokalplan 411 for området med det formål at bygge 16 boliger i 2 etager på grunden. Man kan læse mere på Kommunens hjemmeside åben indsigt. Der kan søges med søgeord som ”Galgebakken, Lokalplan 411 eller sag nr. 17/26800”.Da grunden ligger op til sydskellet lokalplan 219’s delområde 2 (= FFV’s delområde) blev bestyrelsen og naboer orienteret om detaljerne i projektet på et nabomøde. Her gav de kraftige ændringer i områdets karakter anledning til bekymring hos flere grundejere. Især blev der på mødet udtrykt bekymring for følgende forhold i projektet:
1. Stor bygningsmasse 16 boliger på et lille område 6000 m2 tæt på skel herunder fremkommelighed for brandkøretøjer ved ulovligt parkerede køretøjer.
2. Asbestfare ved nedrivning af A-skolen. Der er asbest på bygningens tag.
3. Støj - Der kommer biltrafik tæt på skel mod parcelhushaverne med forøget trafikbelastning også fra gæster ind og ud af området (Folboholm).
4. Regnmængder (skybrud) fra parkeringspladser kan samle sig i de lavere liggende parcelhushaver (krav til afledning og faskiner).
5. Den grønne udsigt forsvinder og bliver erstattet af 7m højt betonbyggeri tæt på skel som samtidigt giver indblik i folks haver / privatliv. Det må især være generende for villaerne Hyrdevænget 1-3-5-7-9-11-13 samt villaen Galgebakken 9.Syddjurs Kommune afholdt et borgermøde 9. maj 2017 på rådhuset med stor deltagelse fra området hvor 5 indsigelsespunkter underskrevet af 30 borgere blev overleveret.Desværre blev der på trods af en politisk indsats i samarbejde med byrådsmedlem Anders Peter Rasmussen (A) ikke ændret noget i lokalplanen men vi blev hørt af byrådet og bestyrelsen vil herefter overvåge byggeprocessen samt overholdelse af byggeregler og lokalplan. Ved overtrædelse vil der være der mulighed for at klage til Statsforvaltningen.
 
Ad 7. Nyt fra GF. ved HEH
Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i GF, der gik meget på at lave en opdateret kravspecifikation omkring vedligeholdelsen af de grønne arealer. Der er efterfølgende udført en budrunde inkl. møder med områdegennemgang med 3 entreprenører. HEH oplyste at der er skrevet kontrakt for 2018 med Kirkegaards Gartnerservice som afløser Plæneservice/Vognstrup idet Kirkegaards var billigst.Kirkegaards har indtil videre vedligeholdelse af trappen. GF spørger senere i marts kommunen omkring hvem, der har ansvar for vedligeholdelse og renovering af trappen.GF har holdt et møde og får en overslagspris fra Kirkegårds vedr. renovering af tilgroede stier i parken. Det vil tage en uge for 2 mand hvis græsrødderne skal fjernes uden roundup.
 
Ad 8. Forslag til generalforsamling:
Bestyrelsen har fastlagt at vor 7. generalforsamling gennemføres tirsdag den 13. marts 2018 kl 19 på Hyrdevænget 13. Kasserer NIM og 2. suppleant RB ønsker ikke genvalg. Der bliver derfor behov for at hverve/vælge nye medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag til at rejse en shelter på ”engen” ved Michael Winter (MW). HEH har orienteret / forespurgt ved GF om dette forslag. GF har ingen indvendinger i fald forslaget ikke medfører ekstra omkostninger for denne. Kommunen står som ejer af matriklen og skal således også spørges herom.
 
Ad 9. EVT
Ikke refereret
 
Næste bestyrelsesmøde:

2018 Efter generalforsamlingen.

 

Som Referent:

Holger E. Hansen
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK