Ordensreglement

Foreningen Folboholm Vest

Et ordensreglement er kun en ramme til at skabe godt naboskab. Det vil være umuligt at forudse alle fremtidige konflikter eller irritationsmomenter der vil kunne opstå. Det er derfor bestyrelsens ønske at alle i området Folboholm Vest vil medvirke positivt til at skabe et godt sted at bo.

Der henstilles til grundejerne….

1. - at henkastning af affald eller oplagring på veje eller fælles arealer ikke finder sted.

2. - at hunde føres i snor og efterladenskaber fjernes af ejeren.

3. - at der kun færdes gående eller cyklister på stierne.

4. - at ridning i området ikke er tilladt.

5. - at afbrænding af affald ikke finder sted på fællesarealer.

6. - at opbevaring af trailere, arbejdsvogne og campingvogne ikke finder sted på veje eller fællesarealer.

7. - at langtidsparkering af alle køretøjer begrænses på veje og fællesarealer.

8. - at vedligeholde græsarealer og træer foran egen grund.

9. - at holde fortov foran egen grund ryddet for sne i tidsrummet mellem kl. 7:00 og 22:00.

10. - at benzindrevne redskaber og elektriske maskiner ikke tages i brug før kl. 7:00 i hverdagen og før kl. 10:00 i weekenden.

11.- at tilpasse hastigheden ved bilkørsel på stikveje og stamvej af hensyn til børnene.

12.- at opståede skader på skilte, belysning, træer, buske og anden beplantning, meddeles grundejerforeningens bestyrelse.

13.- at benyttelse af musikinstrumenter, radio og fjernsyn sker med fornøden hensyntagen til naboer.

14.- at efter brug af boldbanen afleveres denne i ryddeliggjort stand.

Manglende overholdelse af ordensreglementet kan medføre påtale fra foreningens bestyrelse, hvorefter grundejeren indenfor en rimelig frist på minimum 14 dage er forpligtet til at efterleve ordensreglementet. Såfremt dette ikke sker, kan bestyrelsen foretage udbedring af forhold som er i strid med ordensreglementet for pågældende grundejers regning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen f. Foreningen Folboholm Vest

20.11.2011

Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK