Generalforsamling / Referat
 
 
 
Hent regnskab
for 2021 her:

Klik på ikonet
 
 
 
 
 
Hent budget
for 2022 her:
Klik på ikonet
 
 
 

Referat

Referat fra den udsatte generalforsamling 27.10.2022. Generalforsamlingen blev afholdt i EFFI’s klublokale på Galgebakken 4 og blev arrangeret af bestyrelsen for Foreningen Folboholm Vest (FFV). Bestyrelsesgruppen bestod af følgende 4 medlemmer:

Formand og kasserer Holger E. Hansen (HEH), Hyrdevænget 1.
Næstformand Michael Winther (MW), Hyrdevænget 12.
Medlem Mette Runciman (MR1), Hyrdevænget 7.
Medlem Lenette Schau (LS), Hyrdevænget 3.

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport/regnskab 2021 v. HEH.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Kontingent uændret 1000 kr./år.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022 og årskontingent v. HEH.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer Mette & Mario Runciman - Hyrdevænget 7. Lenette Schau - Hyrdevænget 3. Michael Winther - Hyrdevænget 12 og Holger Hansen – Hyrdevænget 1.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Conny Hansen, Hyrdedalen 1 opstiller til valg som 1.suppleant så vi mangler herefter kun en 2.suppleant.
10. Valg af revisor og revisor suppleant. Lone Hansen, Hyrdevænget 14 for genvalg men vi mangler en revisor suppleant.
11. Eventuelt.

Ad Velkomst:
HH bød på bestyrelsens vegne velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent:
Lisbeth Jensen, Hyrdevænget 1 blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Så dermed alle har haft den obligatoriske måneds varsel, der skal være ifølge vedtægterne.

Ad 2. Valg af referent:
Lisbeth blev foreslået og valgt som referent.

Ad 3. Formandens beretning om det forløbne år:
Bestyrelsen redegjorde for årets hændelser samt resultater for vores forening således:

2021 har ligesom det foregående år været et stille år. Udover dette har bestyrelsens arbejde med økonomi, kontingenter, forsikringer kørt planmæssigt.
Vi har i FFV udført følgende:

1.) Ukrudtet under syrenbæltet i sydskellet mod Hyrdehøjen bliver jævnligt slået ned for at hjælpe syrenerne til bedre vækst ved forebyggelse af konkurrerende ukrudtvækst. Der har dog ikke været muligt alle steder på grund af en voldsom jordregulering især ud for Hyrdevænget 7. Der er en koteforskel på minus 2m som en følge af udgravning til en nyetableret asfaltvej Hyrdehøjen. Det er derfor umuligt at gå eller køre med en plæneklipper her. Der er afholdt et konstruktivt møde med bygherren for det tilstødende boligområde Hyrdehøjen som har lovet at lave en delvis planering af jorden under plantebæltet her.
2.) Formanden er mødt op på GF-generalforsamlingen er blevet valgt som vor representant her.(der var ikke andre fra FFV) Det har dog ikke været særligt anstrengende idet ikke har været indkaldt til bestyrelsesmøder her siden så der er ikke noget nyt at fortælle herfra.
3.) Indbetaling af kontingent er sket rettidigt hos næsten alle grundejerere. Efter et par rykkere har alle betalt for 2021.
4.) Foreningen har indtil nu haft 2 konti. I 2021 besluttede bestyrelsen at lægge foreningens investeringskonto sammen med driftskontoen for at spare et årligt bankgebyr på kr. 500,-. Dette er dog først effektueret i år.
5.) Bestyrelsen i FFV har stadig planer om fælles arbejds-event med opsætning af Nabohjælp skilte men afventer en passende weekend.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport/regnskab:
HEH gennemgik regnskabet for 2021 og redegjorde for udgifter og indtægter. Alle grundejere havde betalt kontingent for året. Efter kassererens gennemgang blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside http://folboholm.dk/referat

Ad 5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet ny forslag.

Ad 6. Bestyrelsen har foreslået at bevare kontingentet kr. 1000 kr. pr. enhed.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og årskontingent.
Budgettet 2022 med det i punkt Ad 6 vedtagne kontingent kr. 1000,-, hvoraf kr. 550,- af beløbet går til Grundejerforeningen Foldboholm (GF), fremviser et budgetoverskud. Driftsoverskuddet her bliver overvejende henlagt til reparation af veje og fortove når den tid kommer.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside http://folboholm.dk/referat

Ad 9. Valg af bestyrelse:
Alle 4 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt til bestyrelsen. Derudover blev Mario Runciman, Hyrdevænget 7 valgt til bestyrelsen så vi nu ialt er 5 bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægterne.

Ad 10. Valg af suppleanter:
Conny Hansen, Hyrdedalen 1 opstillede til valg som 1.suppleant og blev efterfølgende valgt ved akklamation.

Ad 11. Valg af revisor:
Lone Hansen, Hyrdevænget 14 blev genvalgt som intern revisor.

Ad 12. Valg af revisorsuppleant:
Der blev ikke valgt revisor suppleant.

Ad 13. Evt.:
Under dette punkt blev der snakket om forskellige emner og hygget over en øl eller vand.
Under dette punkt havde vi en uformel debat om Folboholm området.


Referat godkendt den 11. november 2022.

Referent: Lisbeth Jensen
Formand: Holger E. Hansen

Konstituering pr. 01.11.2022 således:
Formand Holger Hansen (HEH).
Næstformand Michael Winther (MW).
Medlem Lenette Schau (LS).
Kasserer Mette Runciman (MR1).
Medlem Mario Runciman (MR2).
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK