Generalforsamling / Referat
 
 
 
Hent regnskab
for 2018 her:

Klik på ikonet
 
 
 
 
 
Hent budget
for 2019 her:
Klik på ikonet
 
 
 

Referat

Referat fra den 8. ordinære generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019 på Hyrdebakken 7 i Ebeltoft. Generalforsamlingen blev arrangeret af bestyrelsen for Foreningen Folboholm Vest (FFV). Bestyrelsesgruppen bestod af følgende 4 medlemmer:

Formand Klaus Maarslet Pedersen (KMP), Hyrdebakken 7.
Næstformand Michael Winther (MW), Hyrdevænget 12.
Kasserer Holger E. Hansen (HEH), Hyrdevænget 1.
Medlem Lenette Schau (LS), Hyrdevænget 3

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om det forløbne år v. KMP.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport/regnskab 2018 v. HEH.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Kontingent uændret 1000 kr./år.
7. Aktiviteter i Grundejerforeningen Foldboholm (GF) ved FFV’s repræsentant HEH.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2019 og årskontingent v. HEH.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. KMP, MW og LS er på valg. Alle er villige til genvalg. HEH er ikke på valg.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Mette Gammelgaard genopstiller ikke.
11. Valg af revisor. Lone Hansen (LH) er villig til genvalg
12. Valg af revisor suppleant.
13. Eventuelt

Ad Velkomst:
KMP bød på bestyrelsens vegne velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent:
HEH blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle stillede forslag (1 stk.) var indleveret rettidigt.

Ad 2. Valg af referent:
HEH blev foreslået og valgt som referent.

Ad 3. Formandens beretning om det forløbne år:
KMP redegjorde i sin beretning for årets hændelser samt resultater for vores forening således:

2018 har igen været et stille år uden de store hændelser og problemer. Der har kun været behov for afholdelse af et bestyrelsesmøde i februar 2019. Driften herunder økonomi, kontingenter, forsikringer m.v. kører planmæssigt.

Den største del af kontingentet går til den fælles grundejerforening GF til klipning og vedligeholdelse af de grønne fællearealer m.m. En lidt mindre del af kontingentet går til at modgå de kommende udgifter, der vil komme i fremtiden til reparation af veje og fortove. Denne opsparing fortsætter idet bestyrelsen budgetterer med uændret kontingent kr. 1000,- i 2019. Der er etableret en budgetpost for hel eller delvis øremærkning af årets resultat (budgetoverskud) til stikvejenes vedligeholdelse og fremtidig asfaltfornyelse. Dette overskud overføres til en lukket investeringskonto som over en årrække opspares til dækning af disse planlagte og evt. uforudsete udgifter. Bestyrelsen kalkulerer med en restlevetid på ca. 20-25 år på vore 3 stikveje.

Bestyrelsen har henvendt sig til den ansvarlige grundejerforening for det grønne fællesområde (GF) omkring oprensning af tilgroet sti i parken. Dette arbejde er nu udført uden ekstra kontingent-omkostninger for os.

Der har tidligere været stillet et forslag om et shelter i fredskoven/parken. Projektet er dog udsat da der ikke er kommet et skitse-input fra forslagsstilleren som der kunne søges tilsagn og midler til.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport/regnskab:
HEH gennemgik regnskabet for 2018 og redegjorde for udgifter og indtægter. Alle grundejere havde betalt kontingent for året. Det fremgik af regnskabet, at der var en samlet kassebeholdning på kr. 122.106,47 delvist på grund af sparede udgifter til snerydning. Det har på grund af den forholdsvis snefattige vinter ikke været nødvendigt med udkald for rydning på stikvejene. Efter kassererens gennemgang blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside http://folboholm.dk

Ad 5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet ny forslag.

Ad 6. Bestyrelsen har foreslået at bevare kontingentet kr. 1000 kr. pr. enhed.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 7. Aktiviteter i Grundejerforeningen Foldboholm (GF)
Medlem HEH berettede som FFV’s repræsentant i GF om mange af årets aktiviteter her. Der er afholdt 1 bestyrelsesmøde i GF, der gik meget på at lave en vurdering af en kontraktforlængelse på 3 år med Kirkegaards Gartnerservice som har udført et tilfredsstillende arbejde i prøveåret 2018.
Derudover kan henvises til formandens beretning på GF’s kommende generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl.19 i Hestehavens fælleshus.

Ad 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget og årskontingent.
Ved fremlæggelse af budgettet 2019 med det i punkt Ad 6 vedtagne kontingent kr. 1000,-, hvoraf kr. 550,- af beløbet går til Grundejerforeningen Foldboholm (GF), forventes der et budgetoverskud på kr. 9255,-. Dette beløb kan dog ændre sig ved større eller færre driftsudgifter. Driftsoverskuddet her bliver overvejende henlagt til reparation af veje og fortove når den tid kommer. Der er i dag ingen tvivl om at vejene er vores ansvar.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside https://folboholm.dk/invitation

Ad 9. Valg af bestyrelse:
KMP, MW og LS blev genvalgt til bestyrelsen for de næste 2 år ifølge vedtægterne.

Ad 10. Valg af suppleanter:
Mette Gammelgaard, Hyrdedalen 6, ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen har været glad for Mettes mangeårige arbejde i bestyrelsen og have håbet at hun kunne fortsætte og men har accepteret beslutningen. Det er dog ikke lykkedes ikke at finde en afløser for Mette.

Ad 11. Valg af revisor:
Lone Hansen, Hyrdevænget 14 blev genvalgt som intern revisor.

Ad 12. Valg af revisorsuppleant:
Der blev ikke valgt revisor suppleant.

Ad 13. Evt.:
Under dette punkt blev der informeret om opdateret status for nabogrunden Galgebakken 11 som nu kommer til at hedde Hyrdehøjen:
Uniq huse er i gang med at byggemodne grunden iht. Lokalplan 411. Grunden ligger op til sydskellet i lokalplan 219’s delområde 2 (= FFV’s delområde). Der blev under dette punkt orienteret om status og hændelser d.d. i byggeriet til de fremmødte. Bestyrelsen fortsætter med at overvåge byggeprocessen samt overholdelsen af byggeregler og lokalplan.


Referat godkendt den 2. april 2019.

Formand:
Klaus Mårslet Pedersen
 
Referent:
Holger E. Hansen

Konstituering pr. 02.04.2019 således:
Formand Klaus Mårslet Pedersen (KMP).
Næstformand Michael Winther (MW).
Medlem Lenette Schau (LS).
Kasserer Holger Hansen (HEH).

Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK