Generalforsamling / Referat
 
 
 
Hent regnskab
for 2022 her:

Klik på ikonet
 
 
 
 
 
Hent budget
for 2023 her:
Klik på ikonet
 
 
 

Referat

Referat fra den 12. ordinære generalforsamling 30. marts 2023. Generalforsamlingen blev afholdt i EFFI’s klublokale på Galgebakken 4 og blev arrangeret af bestyrelsen for Foreningen Folboholm Vest (FFV). Bestyrelsesgruppen bestod af følgende 5 medlemmer:

Formand Holger E. Hansen (HH), Hyrdevænget 1.
Næstformand Michael Winther (MW), Hyrdevænget 12.
Kasserer Mette Runciman (MR1), Hyrdevænget 7.
Medlem Mario Runciman (MR2), Hyrdevænget 7.
Medlem Lenette Schau (LS), Hyrdevænget 3.

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport/regnskab 2022.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Kontingent uændret 1000 kr./år.
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023 og årskontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer Mette & Mario Runciman - Hyrdevænget 7. Lenette Schau - Hyrdevænget 3. Michael Winther - Hyrdevænget 12 og Holger Hansen – Hyrdevænget 1.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Conny Hansen, Hyrdedalen 1 opstiller til valg som 1.suppleant så vi mangler herefter kun en 2.suppleant.
10. Valg af revisor og revisor suppleant.
11. Eventuelt.

Ad Velkomst:
HH bød på bestyrelsens vegne velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent:
HH blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Så alle har haft den obligatoriske måneds varsel, der skal være ifølge vedtægterne.

Ad 2. Valg af referent:
Lisbeth, Hyrdevænget 1 blev foreslået og valgt som referent.

Ad 3. Formandens beretning om det forløbne år:
Bestyrelsen redegjorde for årets hændelser samt resultater for vores forening således:

2022 har ligesom det foregående år været et stille år. Udover dette har bestyrelsens arbejde med økonomi, kontingenter, forsikringer kørt planmæssigt.
Vi har i FFV udført følgende:

1.) Det er ikke så længe siden at vi har afholdt vor sidste generalforsamling. Det er begræset hvor meget aktivitet der er sket siden. Så det blev en kort uformel beretning hvor der var mulighed for at komme med tilføjelser, kommentarer og spørgsmål for hvert punkt.
2.) Imidlertid er der sket et par administrative ændringer siden sidst. Det har været nødvendigt at udskifte det gamle Nemid Medarbejdersignatur til Mitid Erhverv. Foreningen bruger Mitid Erhverv til at komme ind på tjenester som eboks erhverv, virk.dk, digital post m.v. Det var en noget besværlig konverteringsproces, der tog lang tid at forstå og gennemføre - men den var nødvendig idet nemid jo som bekendt udgår i nærmeste fremtid. Men nu kører det. Så nu kan vi fremover fortsat logge ind i Virk.dk og sende digitale fakturaer til offentlig myndigheder som børnhaven og Syddjurs Kommune.
3.) Indbetaling af kontingent er sket rettidigt hos næsten alle grundejerere. Efter et par rykkere har alle betalt for 2022.
4.) Foreningen har indtil nu haft 2 konti. I 2021 besluttede bestyrelsen at lægge foreningens investeringskonto sammen med driftskontoen for at spare et årligt bankgebyr på kr. 500,-. Dette er dog først effektueret i år. Som planlagt har vi overført investeringskontoen på knap kr. 100.000,- til driftskontoen så vi nu kun har en konto til alle transaktioner, opsparing og betalinger med en saldo, der gerne skulle stige hvert år til fremtidige asfalt- og vedligeholdelsesarbejder. Begrundelsen herfor var, at det gjorde det nemmere, at styre regnskab og budget og at vi samtidigt sparede et årligt konto gebyr på kr. 500,-.
5.) Vi har lavet en ekstra netbank adgang til Sparekasen Kronjylland så nu er vi 2 i bestyrelsen, der har fuldmagt til at lave transaktioner i netbanken samt til at betale regninger her. Banken anbefaler at der på sigt er 2 underskrifter for hver betaling / overførsel ud af kontoen. Det vil nok være en god ting at indføre når saldoen når over kr. 200.000,-.
6.) Bestyrelsen i FFV har stadig planer om fælles arbejds-event med opsætning af Nabohjælp skilte men afventer en passende weekend.
7.) Formanden er mødt op på GF-generalforsamlingen og er blevet valgt som vor representant her. Det har dog indtil nu ikke været særligt meget aktivitet her idet der ikke har været indkaldt til bestyrelsesmøder her siden sidst så der er ikke noget nyt at fortælle herfra. Der henvises her i stedet til det kommende referat fra generalforsamlingen her.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport/regnskab:
Bestyrelsen gennemgik regnskabet for 2022 og redegjorde for udgifter og indtægter. Alle grundejere havde betalt kontingent for året. Efter en kort gennemgang blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside.

Ad 5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet ny forslag.

Ad 6. Bestyrelsen har foreslået at bevare kontingentet kr. 1000 kr. pr. enhed.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og årskontingent.
Budgettet 2023 med det i punkt Ad 6 vedtagne kontingent kr. 1000,- fremviser et pænt budgetoverskud. Overskuddet her bliver overvejende henlagt til reparation af veje og fortove når den tid kommer. Dog går de kr. 550,- af kontingentet til Grundejerforeningen Foldboholm (GF) til vedligeholdelse af de grønne fællesarealer.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside.

Ad 8. Valg af bestyrelse:
Alle 5 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt til bestyrelsen. Der er således stadig 5 bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægterne.

Ad 9. Valg af suppleanter:
Conny Hansen, Hyrdedalen 1 er fortsat 1.suppleant og Hanne Krogh Andersen, Hyrdedalen 3 blev på generalforsamlingen valgt som 2. suppleant.

Ad 10. Valg af revisor:
Lone Hansen, Hyrdevænget 14 blev genvalgt som intern revisor.

Ad 10. Valg af revisorsuppleant:
Der blev ikke valgt revisor suppleant.

Ad 11. Evt.:
Under dette punkt blev der snakket om forskellige emner og hygget over en øl eller vand.
Under dette punkt havde vi en uformel debat om Folboholm området.


Referat godkendt den 15. april 2023.

Referent: Lisbeth Jensen
 
Formand: Holger E. Hansen

Konstituering pr. 01.04.2023 således:
Formand Holger Hansen (HEH).
Næstformand Michael Winther (MW).
Medlem Lenette Schau (LS).
Kasserer Mette Runciman (MR1).
Medlem Mario Runciman (MR2).
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK