Generalforsamling / Referat
 
 
 
Hent regnskab
for 2020 her:

Klik på ikonet
 
 
 
 
 
Hent budget
for 2021 her:
Klik på ikonet
 
 
 

Referat

Referat fra den udsatte generalforsamling 25.10.2021 (i stedet for planlagte 10. ordinære i marts 2021) Generalforsamlingen blev afholdt i EFFI’s klublokale på Galgebakken 4 og blev arrangeret af bestyrelsen for Foreningen Folboholm Vest (FFV). Bestyrelsesgruppen bestod af følgende 4 medlemmer:

Formand og kasserer Holger E. Hansen (HEH), Hyrdevænget 1.
Næstformand Michael Winther (MW), Hyrdevænget 12.
Medlem Mette Runciman (MR), Hyrdevænget 7.
Medlem Lenette Schau (LS), Hyrdevænget 3.

Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport/regnskab 2020 v. HEH.
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Kontingent uændret 1000 kr./år.
7. Aktiviteter i Grundejerforeningen Foldboholm (GF) ved FFV’s repræsentant MW/HEH.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021 og årskontingent v. HEH.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tidligere formand Klaus Mårslet Pedersen (KMP) er fratrådt på grund af fraflytning. Øvrige medlemmer Mette Runciman - Hyrdevænget 7. Lenette Schau -Hyrdevænget 3. Michael Winther - Hyrdevænget 12 og Holger Hansen – Hyrdevænget 1 er alle villige til genvalg som medlem af bestyrelsen.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Mario Runciman, Hyrdevænget 7 opstiller til valg som 1.suppleant så vi mangler herefter kun en 2.suppleant.
11. Valg af revisor og revisor suppleant. Lone Hansen, Hyrdevænget 14 er villig til genvalg men vi mangler en revisor suppleant.
12. Eventuelt

Ad Velkomst:
HEH bød på bestyrelsens vegne velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent:
Henrik blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Så dermed alle har haft den obligatoriske måneds varsel, der skal være ifølge vedtægterne.

Ad 2. Valg af referent:
Lisbeth blev foreslået og valgt som referent.

Ad 3. Formandens beretning om det forløbne år:
Bestyrelsen redegjorde for årets hændelser samt resultater for vores forening således:

2020 har ligesom det foregående år været et stille år begrænset af Corona-pandemiens restriktioner og svingende smittetal. Udover dette har bestyrelsens arbejde med økonomi, kontingenter, forsikringer kørt planmæssigt.
Vi har i FFV udført følgende:

1.) Som følge af et gravearbejde med underskydning af fiberkabel under Hyrdedalen til nr. 8, har bestyrelsen modtaget en henvendelse fra en grundejer vedr. mangelfuld planering samt skade på rønnetræet ud for nr.7. Da det er grundejerens pligt at vedligeholde området foran egen grund dvs. fortov, græsareal og p-plads fra skel og ud til midten af vejen har bestyrelsen valgt at reklamere til Syddjurs Kommune over arbejdets mangelfulde og ujævne færdiggørelse samt over skaden på rønnetræet. Vi har over flere gange reklameret telefonisk og skriftligt til den ansvarlige for gravetilladelserne hos Syddjurs. Han har haft fat i Reron og rykker igen for en løsning. Der er dog stadig ikke sket en udbedring. Vi fortsætter med at holde øje. Der pågår stadig en klage dialog.

2.) Ukrudtet under syrenbæltet i sydskellet mod Hyrdehøjen bliver jævnligt slået ned for at hjælpe syrenerne til bedre vækst ved forebyggelse af konkurrerende ukrudtvækst. Der har dog ikke været muligt alle steder på grund af en voldsom jordregulering især ud for Hyrdevænget 7. Der er en koteforskel på minus 2m som en følge af udgravning til en nyetableret asfaltvej Hyrdehøjen. Det er derfor umuligt at gå eller køre med en plæneklipper her. Der er afholdt et konstruktivt møde med bygherren for det tilstødende boligområde Hyrdehøjen som har lovet at lave en delvis planering af jorden under plantebæltet her.

3.) Rydning og genetablering af en tilgroet gangsti i lokalplan 219’s sydvestlige hjørne nær Hyrdevænget 13 herunder blotlægning af en tilgroet og skjult skelpæl ud for Hyrdevænget 11.

4.) Der har i forbindelse med nybyggeriet i området Hyrdehøjen været en del gravearbejder, jordregulering, træfældning, hækbeplantning, hegnsætning m.m. ind på lokalplan 219’s fællesområde. Det har resulteret i en del ændringer i områdets karakter fra en birkeskov med underskov af brombær til nu at være en opkørt areal med voldsom ukrudtsvækst som følge af de manglende træer. Der er således kommet klager fra berørte grundejere hvorved bestyrelsen har videresendt disse til team byggeri i Syddjurs Kommune for en genetablering at områdets oprindelige terræn og beplantning. Kommunen er matrikel ejer men det er os der via vort kontingent til GF betaler for vedligeholdelsen af dette område. Den 29. oktober 2021 har der imidlertid været afholdt af et konstruktivt møde med bygherren af det nye byggeri på Hyrdehøjen. På mødet deltog bygherren og 2 berørte grundejere samt formanden for FFV. Området blev tjekket for skel, hæk og terræn og der blev enighed om hvad der var sket og hvad skulle gøres fremadrettet med hensyn til vedligeholdelsen samt med hensyn til naboer og natur. Herunder at lovligøre et plankeværk der rakte ind på fællesområdet ved at fjerne de 4 felter af plankeværket der rakte ind på lokalplan 219’s område.

5.) Bestyrelsen i FFV har stadig planer om fælles arbejds-event med opsætning af Nabohjælp skilte men de er lidt skrinlagte på grund af coronaen.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport/regnskab:
HEH gennemgik regnskabet for 2020 og redegjorde for udgifter og indtægter. Alle grundejere havde betalt kontingent for året. Det fremgik af regnskabet, at den samlede kassebeholdning var steget til kr. 162.174,49 delvist på grund af sparede udgifter til snerydning. Det har på grund af den forholdsvis snefattige vinter ikke været nødvendigt med udkald for rydning på stikvejene. Efter kassererens gennemgang blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside http://folboholm.dk/referat

Ad 5. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet ny forslag.

Ad 6. Bestyrelsen har foreslået at bevare kontingentet kr. 1000 kr. pr. enhed.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 7. Aktiviteter i Grundejerforeningen Foldboholm (GF)
Medlem MW/HEH berettede som FFV’s repræsentanter i GF om mange af årets aktiviteter her.:

MW er indtrådt som vor representant i GF’s bestyrelse.

Generalforsamlingen i GF har godkendt uændret kontingen kr. 550,- for alle enheder i foreningenher. FFV har derfor overført kr. 26.950,- til GF hvilket svarer til 49 grundejer-enheder af kr. 550,- som er vor del.

Kontrakten med Kirkegaards Gartnerservice udløber i 2022. Bestyrelsen skal her vælge om vedligeholdelsesarbejdet med de grønne fællesarealer skal udbydes i en ny budrunde eller om kontrakten med Kirkegaards skal forlænges eller genforhandles.

Ad 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget og årskontingent.
Ved fremlæggelse af budgettet 2021 med det i punkt Ad 6 vedtagne kontingent kr. 1000,-, hvoraf kr. 550,- af beløbet går til Grundejerforeningen Foldboholm (GF), forventes der et budgetoverskud på kr. 9397,-. Dette beløb kan dog ændre sig ved større eller færre driftsudgifter. Driftsoverskuddet her bliver overvejende henlagt til reparation af veje og fortove når den tid kommer.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen men fremgår også på foreningens hjemmeside http://folboholm.dk/referat

Ad 9. Valg af bestyrelse:
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt til bestyrelsen ifølge vedtægterne.

Ad 10. Valg af suppleanter:
Mario Runciman, Hyrdevænget 7 opstillede til valg som 1.suppleant og blev efterfølgende valgt ved akklamation.

Ad 11. Valg af revisor:
Lone Hansen, Hyrdevænget 14 blev genvalgt som intern revisor.

Ad 12. Valg af revisorsuppleant:
Der blev ikke valgt revisor suppleant.

Ad 13. Evt.:
Under dette punkt blev der snakket om forskellige emner og hygget over en kop kaffe med hjemmebagt kage som Mette og Lisbeth havde bagt.
Under dette punkt havde vi en uformel debat om Folboholmvejens forlængelse til Boeslumvej beskrevet og planlagt i den nye kommunalplan i høring. Herunder interessen for at gøre indsigelser her.
Der blev især udtrykt frygt for højere hastigheder herved i forhold til færdsel med børn og bløde trafikanter. Måske skulle foreningen arbejde for en hastighedsbegrænsning på stamvejen her.


Referat godkendt den 15. november 2021.


Referent:
Lisbeth Jensen
 
Formand:
Holger E. Hansen


Konstituering pr. 01.11.2021 således:
Formand og Kasserer Holger Hansen (HEH).
Næstformand Michael Winther (MW).
Medlem Lenette Schau (LS).
Medlem Mette Runciman (MR).
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK